+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Новини

Начало / Новини / Проект Осигуряване на нови работни места за безработни лица във Ванико ООД

Проект Осигуряване на нови работни места за безработни лица във Ванико ООД


Фирма „Ванико“ ООД започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз след сключен договор на 10.03.2017 г.

Общата стойност на проекта е 149 849,48лв. без ДДС, от които 127 372,06 лв. от Европейския съюз и 22 477,42 лв. Национално финансиране.

Настоящият проект „Осигуряване на нови работни места за безработни лица във „Ванико“ ООД“, има за цел: „Да се осигури устойчива заетост, професионалната квалификация и реализация на безработните/неактивни младежи до 29 години във „Ванико“ ООД“. Общата цел на настоящото проектно предложение ще бъде постигната, чрез следните специфични цели:

1. Да се осигурят нови, оборудвани и ефективни работни места на безработни/неактивни младежи до 29 години във „Ванико“ ООД;

2. Да се осигури професионална квалификация и реализация на ново заетите лица във фирма „Ванико“ ООД.

Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;

Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите на проекта;

Дейност 3: Осигуряване на оборудване за ново разкритите работни места;

Дейност 4: Селекция и подбор на 12 безработни и/или неактивни младежи да 29 години;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните 12 безработни и/или неактивни младежи да 29 години във „Ванико“ ООД;

Дейност 6: Провеждане на обучение на новонаетите лица за повишаване на професионалната им квалификация по специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

Чрез тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:

-          На 12 безработни и/или неактивни младежи ще им бъдат осигурени работни места в сферата на проектирането и производството на резервни части, машини и инструменти за минимум 12 месеца с възможност поне 50% (шестима) от тях да бъдат задържани на работа за още 12 месеца;

-          Ще бъде закупено оборудване за новите работни места на новонаетите служители;

-          Всички 12 новонаети служители ще могат да повишат професионалната си квалификация по специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

Определената целева група по проекта e безработни/неактивни младежи до 29 години, търсещи самостоятелно и/или чрез Бюрото по труда работа.

Дейностите в настоящия проект ще бъдат реализирани в гр. Благоевград.


www.eufunds.bg

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-2193

"Осигуряване на нови работни места за безработни лица във "Ванико" ООД